Prowadzę ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi, przygotowuję wnioski o pozwolenie na badania dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, programy badań i sprawozdania. Posiadam uprawnienia do samodzielnego kierowania badaniami archeologicznymi, w tym doświadczenie w pracy na stanowiskach miejskich czy przy inwestycjach liniowych.

Sandomierz, ul. Opatowska – badania archeologiczne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym

Dla inwestora – od czego zacząć?

Inwestor, który posiada Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: WKZ), nakazującą prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub poprzedzenie planowanej inwestycji przeprowadzeniem archeologicznych badań wykopaliskowych, powinien uzyskać pozwolenie właściwego WKZ na prowadzenie badań archeologicznych. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego WKZ. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych do WKZ może złożyć inwestor lub osoba, zamierzająca prowadzić te badania. Do wniosku należy dołączyć m.in. program prowadzenia badań archeologicznych oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych (w tym nadzorów archeologicznych) oraz dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych można pobrać ze strony internetowej właściwego na danym terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ).

Moje doświadczenie

Kierowanie lub udział w badaniach wykopaliskowych, w tym w badaniach ratowniczych i na stanowiskach miejskich:

Panieńszczyzna, pow. lubelski, stanowisko 1 (osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych) – badania ratownicze (2007) – udział w badaniach

Lubaczów, stanowisko „wzgórze zamkowe” (grodzisko wczesnośredniowieczne, zabudowa nowożytna) – badania ratownicze (2008) – udział w badaniach

Krzczonowice, pow. ostrowiecki, stanowisko 63 (osady kultury amfor kulistych i kultury łużyckiej) – badania ratownicze (2008, 2010) – udział w badaniach

Klępie Górne, pow. buski, stanowisko 12 (osady kultury łużyckiej) – badania ratownicze (2010) – udział w badaniach

Sandomierz, stanowisko 7 (osada neolityczna, cmentarzysko kultury pomorskiej, osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne) – wyprzedzające badania ratownicze przedinwestycyjne i badania ratownicze (2010-2011, 2014, 2018, 2022) – współkierowanie i kierowanie badaniami

Szewna, pow. ostrowiecki, stanowisko 6 (osady z okresu wczesnego neolitu i z okresu wpływów rzymskich) – badania ratownicze przedinwestycyjne (2011) – udział w badaniach

Pawłów, pow. sandomierski, stanowisko 3 (osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych) – badania ratownicze o charakterze interwencyjnym (2011) – udział w badaniach

Oficjałów, pow. opatowski, stanowisko 6 (skarb siekier z brązu kultury trzcinieckiej) – badania sondażowe (2011) – udział w badaniach

Święcica, pow. sandomierski, stanowisko 30 (grób zbiorowy kultury złockiej) – badania ratownicze (2012) – kierowanie badaniami

Sandomierz, stanowisko 1 (grób kultury złockiej, cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne, zabudowa miejska) – badania ratownicze (2012, 2015) – kierowanie badaniami

Złota, powiat sandomierski, stanowisko 6 (osada wczesnoneolityczna i z wczesnej epoki brązu, cmentarzyska kultur złockiej, ceramiki sznurowej i mierzanowickiej) – badania ratownicze (2012-2013) – współkierowanie badaniami

Kleczanów, pow. sandomierski, stanowisko 8 (cmentarzysko kultur ceramiki sznurowej i złockiej) – badania ratownicze (2014) – współkierowanie badaniami

Zawichost, pow. sandomierski, stanowisko 1 (osada kultury pucharów lejkowatych) – badania ratownicze (2014-2015) – kierowanie badaniami

Lipnik, pow. opatowski, stanowisko 32 (grodzisko wczesnośredniowieczne) – badania sondażowe (2015) – współkierowanie badaniami

Sandomierz, stanowisko 45 (osada wczesnośredniowieczna, cmentarzyska kultury trzcinieckiej i wczesnośredniowieczne) – badania ratownicze (2016) – kierowanie badaniami

Nowa Słupia, pow. kielecki, stanowisko 7 (piecowisko dymarskie z okresu wpływów rzymskich, osada wczesnośredniowieczna) – badania ratownicze (2018) – udział w badaniach

Ruszcza, pow. staszowski, stanowisko 12 (osada wielokulturowa – kultura łużycka, przeworska, wczesne i późne średniowiecze) – badania ratownicze (2020) – kierowanie badaniami

Ostrowiec Świętokrzyski, stanowisko 1„Wąwozy” (osada wielokulturowa – neolit, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze) – badania ratownicze przedinwestycyjne (2021) – kierowanie badaniami

Szczekociny, pow. zawierciański, stanowiska 40, 41, 48 (stanowiska osadnicze) – badania rozpoznawcze sondażowe związane z inwestycją drogową (2022, 2023) – kierowanie badaniami

Kierowanie badaniami archeologicznymi powierzchniowymi:

  • Badania powierzchniowe na trasie inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9 (2021)
  • Badania powierzchniowe na trasie planowanej budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniowych w ciągu DK78 (2021/2022)
  • Badania powierzchniowe na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) (2023)

Ponadto prowadziłam nadzory archeologiczne nad pracami budowlanymi i ziemnymi na terenie zespołów staromiejskich Sandomierza, Staszowa, Połańca, Opatowa i Koprzywnicy oraz w Tarnobrzegu i w innych miejscowościach, głównie na terenie województwa świętokrzyskiego i powiatu tarnobrzeskiego w województwie podkarpackim.