Pracownia Archeologiczna TRZY EPOKI Monika Bajka oferuje:

 • prowadzenie badań wykopaliskowych, w tym badań ratowniczych, wyprzedzających inwestycje, sondażowych i weryfikacyjnych
 • prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych
 • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
 • przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących obiektów zabytkowych
 • konserwacja ceramiki z badań archeologicznych, w tym rekonstrukcje i uzupełnianie ubytków gipsem
 • lekcje muzealne, pokazowe (z wykorzystaniem rekonstrukcji zabytków archeologicznych, strojów pradziejowych), lekcje na temat pracy archeologa
 • warsztaty archeologiczne (lepienie z gliny naczyń i figurek pradziejowych, wykonywanie ozdób pradziejowych, szlifowanie siekier krzemiennych, robienie mąki na żarnach, malowanie ochrą i inne)
 • udział w piknikach i festynach archeologicznych – rekonstrukcje z epoki neolitu i z wczesnej epoki brązu
 • prelekcje i wykłady szkoleniowe na temat archeologii, w tym archeologii regionu sandomierskiego
 • rekonstrukcje zabytków archeologicznych: naczyń i figurek glinianych, narzędzi krzemiennych w oprawach drewnianych, ozdób z muszli, bursztynu, kości, zębów zwierzęcych oraz strojów pradziejowych
 • przygotowywanie wystaw i publikacji o tematyce archeologicznej
 • przygotowywanie tablic informacyjnych na temat dziedzictwa archeologicznego (projekty graficzne, fotografie, opracowywanie tekstów)
 • zdjęcia zabytków archeologicznych, stanowisk i obiektów historycznych

*

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA:

Książka „Odkrycia w archeologicznym raju: od Opatowa do Sandomierza”

„Odkrycia w archeologicznym raju: od Opatowa do Sandomierza”

Autor: Monika Bajka

Wydawca: Trzy Epoki Monika Bajka, Olbierzowice 8, 27-640 Klimontów

Klimontów 2024

ISBN 978-83-970603-0-2

Ilość stron: 88

OPIS:

Dzięki lekturze można się wybrać na wycieczkę do archeologicznego raju na Wyżynie Sandomierskiej, poznając w sumie kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych w ponad dwudziestu miejscowościach położonych między Opatowem a Sandomierzem, głównie wzdłuż doliny rzeki Opatówki oraz w samych miastach.

Pod każdym opisanym punktem znajduje się wybór literatury przedmiotu, ułatwiający dotarcie do źródeł naukowych i poszerzenie wiedzy.

Książka liczy 88 stron, jest cała w kolorze, zawiera dużo zdjęć i rysunków.

*

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

PROWADZONEJ PRZEZ „TRZY EPOKI MONIKA BAJKA”

obowiązujący od 04.03.2024 r.

Sprzedaż wysyłkowa książki prowadzona jest przez jej Wydawcę, pracownię archeologiczną „Trzy Epoki Monika Bajka” (zwaną dalej Wydawcą), Olbierzowice 8, 27-640 Klimontów, NIP: 6612216036, REGON: 382148755, konto mBank: 09 1140 2004 0000 3002 7835 1886.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sprzedaży wysyłkowej, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Wydawcy i Użytkowników sprzedaży
wysyłkowej (zwanych dalej Użytkownikami).

2. Użytkownik to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub firma/instytucja, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające ze sprzedaży wysyłkowej.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzedaży wysyłkowej każdy Użytkownik powinien
zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze sprzedaży wysyłkowej oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
4. Regulamin udostępniony jest pod adresem internetowym: www.trzyepoki.pl/oferta, a także – na żądanie Użytkownika – może być przesłany za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

5. Wydawca świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej:
– Sprzedawcą jest Wydawca,
– Kupującym jest Użytkownik sprzedaży wysyłkowej,

– przedmiotem transakcji jest książka (zwana dalej towarem).

Rozdział 2

Odpowiedzialność

1. Korzystanie ze sprzedaży wysyłkowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
2. Wydawca nie odpowiada w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
b) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
c) przerwy w funkcjonowaniu sprzedaży wysyłkowej zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy, w szczególności z przyczyn technicznych;
d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze sprzedaży wysyłkowej.

Rozdział 3

Składanie i realizacja zamówień


1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia drogą elektroniczną wraz z podaniem danych do wysyłki.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na czas realizacji zamówienia.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta przez dostępne dla obu stron komunikatory internetowe oraz poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za towar wraz z doliczoną opłatą za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy Wydawcy.
5. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie tego terminu Wydawca dokona anulacji zamówienia.
6. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do kilku dni roboczych i jest uzależniony m.in. od czasu realizacji dostawy przez pośrednika, Pocztę Polską.

8. Do każdego zamówienia zostanie dołączony rachunek. Wydawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
9. Użytkownik może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty
odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Sprzedaż wysyłkowa gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Użytkownik. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
10. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku
niedostępności zamówionego towaru.

Rozdział 4

Prywatność


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca. Podanie przez Użytkownika danych, umożliwiających przesłanie zamówienia przez środki komunikacji elektronicznej jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązany jest ponadto zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO, zamieszczoną na stronie internetowej Wydawcy: www.trzyepoki.pl
3. Wydawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach sprzedaży wysyłkowej.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) Ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
b) Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
c) Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
d) Innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wydawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres korespondencyjny,
c) Numer telefonu,
d) Adres e-mail,
6. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, w tym w szczególności do:
a) Wglądu do swoich danych osobowych,
b) Żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Rozdział 5

Cena towaru i sposób wysyłki

1. Cena książki podawana jest w złotych polskich i wynosi 27 zł / 1 egz. Dodatkowo należy uiścić opłatę za wysyłkę listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej w wysokości 7,30 zł za list ekonomiczny lub 9,30 zł za list priorytetowy. W jednej kopercie są wysyłane 1-2 egzemplarze. W przypadku zamówienia większej ilości egzemplarzy, cena za przesyłkę zostanie ustalona indywidualnie.

Książki zamówione w ilości do 2 egzemplarzy, są wysyłane w kopercie bąbelkowej o formacie D14.

2. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny sprzedaży książki. Zmiana nie dotyczy złożonych uprzednio zamówień.
4. Użytkownik dokonuje płatności na rachunek bankowy Wydawcy przed wysyłką książki.

5. Sposób dostawy oraz opłaty za przesyłkę:

Rodzaj wysyłki – list polecony Poczta PolskaWysokość zapłaty za książkę łącznie z kosztami wysyłki (w złotych)
1. List ekonomiczny – 8,30 zł27,00 + 8,30 = 35,30 zł
2. List priorytetowy – 10,30 zł27,00 + 10,30 = 37,30 zł

Rozdział 6

Reklamacje


1. Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru w transporcie. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zostaną
zwrócone pieniądze. Każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa do reklamacji.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia
30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r., poz. 827).
2. Wydawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji sposobu działania sprzedaży wysyłkowej, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, materiałów, zaprzestania działalności. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Wydawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

*

KLAUZULA „RODO”

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzy Epoki Monika Bajka, Olbierzowice 8, 27-640 Klimontów, NIP 6612216036
kontakt z właścicielką firmy – Monika Bajka, tel. 500210313, e-mail: kontakt@trzyepoki.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zrealizowania usługi lub zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji usługi lub zamówienia
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi lub umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji usługi lub zamówienia
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.